The World of Blues Chatroom
The World Of Blues Chatroom
- phpMyChat-Plus (1.93) -

Hướng dẫn

Những lời nói được xóa sau: 96 giờ.

Hiện tại đang có 0 người đang trong phòng chát.

Español Argentina Български Dansk Nederlands English UK Français Deutsch עברית magyar Bahasa Indonesia
Italiano Română Русский Srpski Español Svenska Türkçe Việt nam (chọn)
Đăng nhập ...
Tên đăng nhập :
Pass đăng nhập :  (Chỉ khi bạn được đăng ký)
Đặt lại mật khẩu
Quản lý tài khỏan

Đăng ký | Sửa đổi hồ sơ | Xóa thành viên | Người quản trị
Rồi , chỉ ...

Bookmark this page: Chọn "Ctrl+D".
Những lệnh thêm sẵn có:
/away /buzz /demote /dice /dice2 /dice3 /high /img /mr
/room /size /sort /topic /wisp.
Những đặc tính thêm/Mod sẵn có:
Advanced Admin, (GR)Avatars, Smilies Popup, Color Drop Box, Private Popup,
Quick Menu, Logs Archive, Lurking, Color names, WorldTime, UTF-8.

22692 ... những người đến thăm từ đó 20 Th12 2012 22692 ... những người đến thăm từ đó 20 Th12 2012 22692 ... những người đến thăm từ đó 20 Th12 2012 22692 ... những người đến thăm từ đó 20 Th12 2012 22692 ... những người đến thăm từ đó 20 Th12 2012
... những người đến thăm từ đó 20 Th12 2012.

© 2000-2005 The phpHeaven Team
© 2005-2019 Plus development by Ciprian M.
Thanks to all the contributors in the phpMyChat group !
Download this full chat pack from

Owner of this chat server - TWOB Admin/TWOB_Admin
Our Privacy Policy